NAFAKA ARTIRIMI DAVA DİLEKÇESİ

ANTALYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :Küçük A'yı velayeten B (TCKN:
Adres:

VEKİLİ :

DAVALI :C(TCKN:

D.KONUSU :İştirak nafakasının artırılması talebimizdir. (Aylık 1.000,00 TL olan iştirak nafakasının aylık 4.000,00 TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz.)
AÇIKLAMALAR :
1-Ekli vekaletname gereğince davacı B'in vekiliyiz. (Ek1:Vekaletname Sureti)

2-Müvekkil ile davalı ....... tarihinde boşanmışlardır. (Ek2:Aile Mahkemesinin.... E ve ..... K numaralı gerekçeli kararı)

3-Aile Mahkemesinin ..... E ve .... K numaralı gerekçeli kararı ile boşanan çiftin müşterek çocukları A için davalının her ay 1.000,00 TL iştirak nafakasını müvekkile ödemesine karar verilmiştir.

4-.... YILINDA HÜKMEDİLEN 1.000,00 TL İŞTİRAK NAFAKASI GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARI VE ÇOCUĞUN BÜYÜMESİ İLE İHTİYAÇLARININ ARTMASI SONUCU YETERSİZ KALMIŞTIR.

Müşterek çocuk A'ın büyümesi ile birlikte ihtiyaçları artmış olup müvekkilimiz çocuğunun ihtiyaçlarının karşılamakta sıkıntı yaşar hale gelmiştir. Müşterek çocuk x yaşına gelmiş, ilköğretim x. Sınıfa giden bir çocuktur. Müvekkil ev hanımı olup herhangi bir işte çalışmadığından ve geliri olmadığından kızının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmektedir.(Ek3:Küçük A'ın eğitimi için ödenen faturalar)

Davalı müvekkilin maddi durumunun yetersiz olduğunu bilmektedir. Davalı bugüne kadar kızının eğitimi için herhangi bir masraf yapmamış ve okul giderlerine de herhangi bir katkıda bulunmamıştır.Müvekkil kızının düzeninin değişmemesi için ve eğitimine devam edebilmesi için okul ücretlerini ailesinden rica ederek ödemek zorunda kalmıştır.

Müşterek çocuk sağlık sorunları sebebiyle 6 ayda bir Göz hastalıkları doktoruna muayene olmaktadır. Müşterek çocuğun yolculuk ücretleri, muayene ücretleri, konaklama ücretleri, tedavi ve ilaç masrafları müvekkil tarafından karşılanmakta olup davalı baba kızının sağlık giderleri için maddi-manevi herhangi bir katkıda bulunmamaktadır. (Ek4:Küçük A'ya ait doktor raporu)

Müvekkil müşterek çocuğun bedensel ve kültürel gelişimi için katıldığı kursların ücretlerini ödemekte zorlanmaktadır. Müvekkil müşterek kızlarının eğitimi için elinden gelen çabayı göstermekte ve kızının kurs ödemelerini yapmaya çalışmaktadır. Davalı baba ise müşterek kıza maddi ve manevi herhangi bir destek göstermekten kaçınmaktadır.(Ek5:Küçük A'nın gittiği kurslara ait ödemeler)

Müşterek çocuk A büyüme çağındadır ve sağlık harcamaları, eğitim harcamları, giyim kuşam harcamaları, sosyal faaliyetleri gibi aktivitelerin ücretleri müvekkili oldukça zor duruma sokmuştur.(Ek6:Küçük A için müvekkil tarafından yapılan bir kısım harcamaların faturaları)

5-MÜVEKKİL HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMAMAKLA BİRLİKTE MADDİ GELİRİ DE YOKTUR.

Müvekkil müşterek çocuğun doğumundan sonra kızıyla ilgilenebilmek için işten ayrılmıştır. Şu anda herhangi bir işte çalışmamakta olup maddi geliri de yoktur. Müvekkil kızı ile birlikte yaşamaktadır ve şu anda oturdukları ev kiradır. Müvekkilin ve müşterek çocuğun yaşam giderleri, oturdukları evin kirası, müşterek çocuğun eğitim ve yaşam harcamaları müvekkilin ailesi tarafından karşılanmaktadır. (Ek7:Müvekkil ve küçük A'nın yaşadığı konuta ilişkin kira sözleşmesi)


6-DAVALI A MESLEK SAHİBİ OLUP MADDİ DURUMU MÜŞTEREK ÇOCUĞUN GİDERLERİNE KATKI SAĞLAMAYA MÜSAİTTİR.
Davalı A meslek sahibi olup maddi durumu taleplerimiz doğrultusunda nafakanın artırılmasına müsaittir.Davalının kendine ait X isimli bir şirketi vardır. Aile Mahkemesinin .... tarihli ..... E ve ....K Sayılı kararıyla davalının müşterek çocuğun giderleri için her ay 1.000,00 TL İştirak nafakası ödemesine hükmedilmiştir. Davalı bu nafakayı hiçbir zaman ödememiştir. Davalı C iş bu iştirak nafakasını ödemediği gibi maddi durumu elverişli olmasına rağmen kızının giderlerini ödemekten kaçınmaktadır. Davacı kızının maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak istememekte ve bundan kaçınmaktadır. (Ek8:Davalıya ait ticaret odası kayıtları)

7-TMK'nın 176/4. maddesinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde artırılıp azaltılabileceği kabul edilmiştir.
Durumun değişmesi
Madde 331- Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.

8-X YIL ÖNCEKİ TARİH İTİBARİYLE KARARLAŞTIRILAN İŞTİRAK NAFAKASININ PARANIN ALIM GÜCÜNÜ YİTİRMESİ VE BU SÜRE İÇERİSİNDE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARININ DOĞAL OLARAK ARTMASI SONUCUNDA EN AZINDAN DEĞERİNİN DÜŞTÜĞÜ BİR GERÇEKTİR.
Bu sebeple, nafaka alacaklısı müşterek çocuğun ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak ilk nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak bir karar verilmesi gerekmektedir

-Somut olayda artırılması istenen önceki nafaka X tarihindeki şartlara göre takdir edilmiş olup iş bu davanın açıldığı güne kadar geçen Y yılı aşkın süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında değişme olduğu, açıktır.

Bunun aksinin düşünülmesi, hayatın olağan tecrübelerine aykırı olup kabulü imkânsızdır. Kaldı ki bu süre içinde çocuğun yaşına göre ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır. Böylece TMK'nın 4. maddesinde vurgulanan "hakkaniyet" ilkesine ve 176-330. maddesine göre ihtiyaca uygun bir miktar nafakaya hükmedilmesini sayın mahkemenizden talep etmekteyiz.


T.C YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E.2002/2498 K.2002/3671 T.9.4.2002
İŞTİRAK NAFAKASI
MAHKEMECE BİR YILDAN FAZLA BİR ZAMAN ÖNCE TAKDİR EDİLEN İŞTİRAK NAFAKASININ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARININ ARTMASI, ENFLASYON NEDENİYLE PARANIN SATIN ALMA GÜCÜNÜN DÜŞMESİ, DAVALI BABANIN GELİRİNİN ÖNCEKİ DAVA GÜNÜNE GÖRE AYNI KALMAYIP ARTMIŞ OLMASI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK UYGUN BİR MİKTARDA ARTTIRILMASI GEREKİR.


9-Davalının ekonomik durumunun nafaka artırımına müsait olması, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

10-Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda Aile Mahkemesinin .... E ve ....K numaralı gerekçeli kararı ile çiftin müşterek çocukları A için davalı C'nin her ay 1.000,00 TL iştirak nafakasını müvekkile ödemesine karar verilmiştir. İş bu nafakanın günümüz ekonomik koşulları, müşterek çocuğun giderlerinin artması ve davalının maddi durumunun elverişli olması nedeniyle 4.000,00 TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER :TMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :
Aile Mahkemesinin ... E ve ...K Sayılı dosyası, Tarafların mali ve ekonomik durum araştırması, Davalıya ait SGK kayıtları, Davalıya ait banka kayıtları, Ticaret odası kayıtları, Z Eğitim Kurumları kayıtları, Küçük A'ya ait hastane ve poliklinik kayıtları, Tanık(Mahkemece dinlenmesine karar verilmesi halinde ücreti ödenecektir.), Bilirkişi, Yemin ve ikamesi mümkün her türlü delil(ek delil sunma hakkımız saklıdır.)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; davamızın kabulü ile aylık 1.000,00 TL olan iştirak nafakasının aylık 4.000,000 TL'ye çıkartılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz.(Tarih)

Davacı Vekili
EKLER :
1:Vekaletname Sureti
2:Aile Mahkemesinin ....E ve .... numaralı gerekçeli kararı
3:Küçük A'ın eğitimi için eğitim kurumlarına ve diğer kurumlara ödenen faturalar
4:Küçük A'ya ait doktor raporu
5:Küçük A'ın gittiği kurslara ait ödemeler
6:Müvekkil tarafından A için yapılan bir takım harcamalara ilişkin görüntüler
7:Müvekkil ve küçük A'nın ikamet ettiği konuta ilişkin kira sözleşmesi
8:Davalıya ait ticaret odası kayıtları